Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 

Projekt pt.: „Budowa zakładu produkcji ślusarki aluminiowej oraz wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań w produktach, procesach, organizacji i marketingu”

 

Nr projektu: WND-RPPD.01.03.00-20-0370/20

 

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15.107.007,54 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 11.870.483,30 PLN

Współfinansowanie UE: 7.122.289,90 PLN

Celem projektu jest uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji ślusarki aluminiowej w oparciu o nowatorskie rozwiązania produktowe i procesowe oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów – energooszczędnych produktów stolarki aluminiowej (system okienno-drzwiowy) MaxView. Założeniem projektu jest również wdrożenie Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz zasad marketingu ekologicznego.