PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

 

 

Projekt pt.: Komercjalizacja wyników prac B+R poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowych i procesowych w DOMEL Sp. z o.o.

Nr projektu: RPPD.01.03.00-20-0095/16

Projekt współfinansowany ze środków

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 403 389,88 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 9 271 048,68 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 562 629,20 PLN

 

Podstawowym celem projektu jest praktyczne wykorzystanie otrzymanych wyników prac B+R w działalności gospodarczej Spółki poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów z grupy ENERGETIC SILENT w oparciu o zgłoszony do ochrony patentowej wynalazek – Uszczelka wpuszczana do okien i drzwi.

Przedmiotem projekt jest również wdrożenie innowacyjności procesowej w efekcie zakupu najnowszej generacji specjalistycznej linii technologicznej oraz maszyn i urządzeń produkcyjnych pozwalających na produkcję znacząco udoskonalonych produktów stolarki PVC w technologii zgrzewu bezwypływkowego.

Realizacja projektu umożliwi zdywersyfikowanie oferty produktowej stolarki PVC przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmiana procesu produkcyjnego.

Założeniem projektu jest również utworzenie 20 nowych miejsc pracy, wzrost sprzedaży eksportowej oraz wdrożenie nowych praktyk i technik zarządzania, promocji i marketingu, które w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązanymi powinny skutkować zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko poprzez wdrożenie ekoinnowacji: produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

ZAPYTANIA OFERTOWE:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 – wyłonienie dostawcy AUTOMATYCZNEGO ROBOTA DO ŁĄCZENIA PROFILI W TECHNOLOGII KSZTAŁTOWEJ DO RAM (1 kpl.) oraz AUTOMATYCZNYCH ROBOTÓW DO ŁĄCZENIA PROFILI W TECHNOLOGII KSZTAŁTOWEJ DO SKRZYDEŁ (2 kpl.).


Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Zamówienia
Zestawienie nr 1 do zapytania ofertowego nr 1
Zestawienie nr 2 do zapytania ofertowego nr 1
Załącznik nr 2 – Wzór oferty
Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapi…
Załącznik nr 4 -Oświadczenie o innowacyjności